OSP Bodzanów uczestniczyło ostatnio w gaszeniu kilku pożarów traw na terenie Gminy. Więcej informacji niebawem. Apelujemy o rozsądek i trzeźwe myślenie!

Historia OSP Bodzanów

Myśl założenia w Bodzanowie instytucji zwanej dzisiaj Ochotniczą Strażą Pożarną istniała już w początkach wieku XX. W roku 1904 powstało w Bodzanowie „Stowarzyszenie do Zwalczania Pożarów”. W skład stowarzyszenia wchodziło 17 członków oraz 5 osobowy zarząd: Jan Żak (późniejszy wójt Bodzanowa),Andrzej Guzikowski, Karol Sochocki, Wojciech Kwieciński oraz Władysław Biestek (nauczyciel miejscowej szkoły ludowej). Założycielami Straży Pożarnej w Bodzanowie (zwrotu „ochotnicza” w tamtym czasie jeszcze nie używano) w roku 1905 byli: Jan Wlazło (późniejszy kierownik miejscowej szkoły ludowej) oraz Andrzej Brożyna (współdzierżawca miejscowego dworu dzisiejszej plebanii). Wydarzenie to zostało odnotowane w Kronice Szkoły Ludowej w Bodzanowie przez późniejszego kierownika, a zarazem współzałożyciela Straży Pożarnej pana Jana Wlazło*, lecz dokładna data nie została podana. W skład pierwszego zarządu Straży Pożarnej w Bodzanowie weszły osoby należące do„Stowarzyszenia do Zwalczania Pożarów” w składzie: Jan Żak, Andrzej Guzikowski, Karol Sochocki, Wojciech Kwieciński oraz Władysław Biestek, zarząd w powyższym składzie przetrwał do roku 1918. Mieszkańcy Bodzanowa byli bardzo przychylnie nastawieni do pomysłu powstania Ochotniczej Straży Pożarnej. W 1912r. istniał w Bodzanowie tak zwany „fundusz sikawkowy” będący wówczas w dyspozycji Rady Gminy. Na początku Ochotnicza Straż Pożarna w Bodzanowie otrzymała wsparcie finansowe ze strony miejscowego „Kółka Rolniczego” w kwocie 460złotych reńskich (udokumentowane zostało w sprawozdaniu Towarzystwa Kółek Rolniczych znajdującym się w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie) oraz mieszkańców, którzy zebrali fundusze na zakup potrzebnego sprzętu strażackiego w tym przenośnej, ręcznej sikawki, która służyła strażakom od roku 1917 do 1949, a którą do dziś można podziwiać w remizie OSP w Bodzanowie. Uzyskane w ten sposób środki przeznaczono również na budowę pierwszej remizy strażackiej, której budowę zakończona w roku 1926. Drewniana remiza została wybudowana w środku wsi tuż obok figurki Najświętszej Maryi Panny istniejącej do dnia dzisiejszego.
W 1918 roku powołano kolejny zarząd, który pełnił swoją funkcję do 1926 roku, a stanowili go: Jan Żak, Andrzej Guzikowski, Karol Sochacki, Piotr Urban (konserwator sprzętu) oraz Franciszek Woźniak. W latach 1926-34 w zarządzie pracowali: Jan Flak (naczelnik), Karol Kwieciński, Kazimierz Stopa, Piotr Urban i Jan Żak; w okresie od 1934 do 1939: Józef Krzywda (naczelnik), Jan Jachimczak, Wojciech Jachimczak, Franciszek Sochacki i Piotr Urban; W tamtym okresie Ochotnicza Straż w Bodzanowie wyróżniała się w byłym powiecie wielickim sprawnością organizacyjną i częstotliwością udziału w zwalczaniu pożarów. Za ofiarność w zwalczaniu i zapobieganiu pożarom Ochotnicza Straż w Bodzanowie była nagradzana przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń oraz władze administracyjne ówczesnego powiatu.
Wyróżniającą nagrodą była publiczna pochwała starosty wielickiego Pana Wnęka za walkę druhów z OSP Bodzanów z pożarem dworskich stodół w Bodzanowie i zapobieżenie rozprzestrzenienia się pożaru na całą wieś. Niezależnie od działalności zasadniczej, którym było zwalczanie pożarów, OSP Bodzanów prowadziła w tamtym okresie działalność kulturalną rozrywkową i gospodarczą współdziałając w tym zakresie z gronem nauczycielskim naszej szkoły i kierownictwem Kasy Stefczyka. Urządzane były liczne zabawy, festyny, amatorskie przedstawienia a w zakresie gospodarczym prowadzono punkt czyszczenia ziarna, sprzedaż nawozów sztucznych. W zakresie oświatowym organizowano prelekcje dla mieszkańców wsi, w którym jako prelegent uczestniczył niejednokrotnie profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Odon Bujwid.
W okresie od 1939 roku do 1945 roku zarząd pracował w składzie: Andrzej Buzała, Antoni Głowacki i Franciszek Głowacki. Druga wojna światowa ograniczyła działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzanowie w zakresie kulturalno oświatowym. Okupant zezwalał na prowadzenie działalności pod ścisłym nadzorem wyznaczonych naczelników rejonowych, działalność ograniczyła się jedynie do walki z pożarami. Po drugiej wojnie światowej zarząd OSP Bodzanów zmieniał się dość często i tak: od roku 1945 do 1948 w zarządzie pracowali: Stanisław Żyra, Władysław Kwieciński, Eugeniusz Pieprzyca i Stanisław Rojek, od roku 1948 do 1950: Eugeniusz Pieprzyca, Józef Jachimczak, Józef Sewiołło i Stefan Woźniak, od roku 1950 do 1954 Tomasz Jachimczak, Józef Jachimczak, Antoni Włoch, Stefan Woźniak i Józef Sewiołło.
Po II wojnie światowej częsta zmiana zarządu zaowocowała prężnym rozwojem OSP Bodzanów. W roku 1949 strażacy z Bodzanowa zakupili od OSP Wieliczka samojezdną sikawkę, wydajniejszą i sprawniejszą od tej jaką posiadali. Większa, na stałym podwoziu ciągnięta była przez zaprzęg koni i wzbudzała zainteresowanie mieszkańców a także poczucie większego bezpieczeństwa przed pożarem. Zakupioną pompę przyjęto z zaciekawieniem, nie kryjąc przy tym zadowolenia, a nawet czci bowiem postanowiono poddać ją obrzędowi poświęcenia w miejscowym kościele. Uroczystość poświęcenia odbyła się w niedzielę 29 maja 1949 roku, zaproszono na nią wielu znakomitych gości oraz mieszkańców Bodzanowa. Honorowy patronat nad uroczystością poświęcenia pompy strażackiej objęli: Ks. Dziekan Buzała Kazimierz z Niegowici, Ks. Kanonik Pogoda Ludwik proboszcz z Bodzanowa, Powiatowy major OSP Berezowski Kazimierz, Wójt Gminy Trąbki Kubała Jan, Sołtys Bodzanowa Jachimczak Karol, Kierownik Szkoły w Bodzanowie Meizner Stanisław, Naczelnik OSP Wieliczka Strzelecki Władysław. Od roku 1954-1961 Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej pracował w składzie: Prezes Stefan Flak, Komendant Franciszek Wełna, Wice Kom. Marian Ptasznik, Skarbnik Franciszek Skoś, Sekretarz Czesław Jachimczak, Członek Zarz. Kazimierz Dybczak, Delegat do Gminnej Rady Nardowej Meizner Stanisław. W skład zarządu OSP Bodzanów w latach 1961- 1976 wchodzili: Prezes Kazimierz Dybczak, Naczelnik Czesław Jachimczak, Sekretarz Franciszek Wełna Skarbnik Franciszek Skoś, Członek Zarz. Czesław Drobniak, Komisja rewizyjna: Stanisław Flak, Józef Flak, Franciszek Włoch, Mieczysław Drobniak, Jan Ptasznik. W tym okresie przystąpiono również do budowy Domu Kultury i Oświaty w Bodzanowie, który został uroczyście otwarty 26 listopada 1961 roku, a który do lat dziewięćdziesiątych (ze względu na zły stan techniczny został wyburzony) służył mieszkańcom Bodzanowa i członkom Ochotniczej Straży Pożarnej. 31 grudnia 1961 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Bodzanowie otrzymała elektryczną syrenę alarmową która została zamontowana na nowo oddanym budynku Domu Kultury i Oświaty.
W roku 1963 OSP Bodzanów pozyskało nową spalinową motopompę „Polonia” M-800 , PO-3 E. Motopompa została zakupiona częściowo z Funduszy OSP w kwocie 10400 zł. i dofinansowania z budżetu Powiatowej Rady Narodowej w Krakowie w kwocie 12500 zł. i przekazana do użytkowania do OSP Bodzanów przez Powiatową Komendę Straży Pożarnej w Krakowie reprezentowaną przez Komendanta kpt. Mieczysława Feliksa oraz asp. Stanisława Łąckiego, pompę przyjmowali Naczelnik OSP Czesław Jachimczak, Sekretarz Franciszek Wełna oraz gospodarz Woźniak Stefan.
Zakupiono również dwie działki. Na jednej z nich wybudowano w latach 1977-1980 między innymi z dotacji PZU basen przeciwpożarowy, z którego OSP korzystała przy wielu pożarach między innymi pożaru zabudowań plebańskich w roku 1981 (basen przeciwpożarowy został zsypany po wybudowaniu sieci hydrantowej w Bodzanowie w roku 1998).

W latach 1976- 1986 w skład zarządu OSP Bodzanów wchodzili: Prezes Franciszek Wełna, Naczelnik Marian Ptasznik, Sekretarz Tadeusz Sochacki, Skarbnik Kazimierz Dybczak, Gospodarz Antoni Wełna, członek Józef Ptasznik, Komisja Rewizyjna Józef Skoś Stanisław Jachimczak, Jan Piotrowski. Skład zarządu w latach 1986 do 1989: Prezes Marian Ptasznik, Naczelnik Stanisław Lebiest, Z-ca Nacz. Józef Pazdan, skarbnik Kazimierz Dybczak, sekretarz Jachimczak Czesław, członek zarządu Andrzej Henzel.
Na drugiej działce w 1988 roku rozpoczęto budowę wielofunkcyjnego budynku w którym siedzibę miała mieć również Ochotnicza Straż Pożarna. Pomieszczenia dla OSP zostały oddane do użytku w roku 2006 tam tez mieści się obecnie siedziba OSP Bodzanów. Ochotnicza Straż Pożarna w okresie swojej działalności bierze udział w licznych uroczystościach kościelnych między innymi trzymają wartę przy Grobie Pańskim w kościele parafialnym w Bodzanowie, brali udział w uroczystościach nawiedzenia parafii Bodzanów przez Obraz Jasnogórski w roku 2000. Członkowie OSP Bodzanów brali również udział w zabezpieczeniu wizyt Papieża Jana Pawła II w naszej Ojczyźnie ( msze św. na Błoniach Krakowskich oraz uroczystości w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach ). Od roku 1989-1993 Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej pracował w składzie: Prezes Tadeusz Drobniak, Naczelnik Józef Pazdan, Sekretarz Czesław Jachimczak, Skarbnik Kazimierz Dybczak, gospodarz-mechanik Tadeusz Tracz W skład zarządu OSP Bodzaów w latach 1993- 2001 wchodzili: Prezes Tadeusz Drobniak, Naczelnik Józef Pazdan, Sekretarz Czesław Jachimczak, Skarbnik Antoni Wełna, Komisja rewizyjna Marian Ptasznik, Tadeusz Szwagrzyk. Od roku 2001-2006 Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej pracował w składzie: Prezes Tadeusz Drobniak, Naczelnik Józef Pazdan, Z-ca Naczelnika Józef Mamro Skarbnik Antoni Wełna, Sekretarz Mark Kot Jak wymaga tego tradycja, Ochotnicza Straż Pożarna w Bodzanowie posiada swój sztandar, ufundowany przez społeczność w 1997 roku. Był to wyraz podziękowania i docenienia przez mieszkańców roli, jaką druhowie pełnią w swoim środowisku często ratując życie i mienie swoje i sąsiadów. Uroczyste poświęcenie i wręczenie sztandaru odbyło się 7 września 1997 roku na którą przybyło wielu zaproszonych gości między innymi: Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie st. bryg. Józef Januś, Komendant Rejonowy PSP w Myślenicach mł. bryg.Jan Tajduś, Z-ca Dowódcy JRG Wieliczka asp. Andrzej Majka, Wójt Gminy Biskupice Antoni Rumian, na uroczystość przybyli również licznie mieszkańcy Bodzanowa oraz Jednostki OSP Sławkowie, Łazany, Trąbki, Biskupice, Zakrzów Słomiróg, Dzięki staraniom zarządu i druhów z OSP Bodzanów 19 października 2002 roku w Bodzanowie odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie ufundowanego przez Władze Gminy Biskupice oraz Zarząd Wojewódzki OSP w Krakowie samochodu pożarniczego marki Ford który został wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt gaśniczy (wysokociśnieniowa pompa gaśnicza). Od tego czasu OSP Bodzanów jest w stanie skutecznie i bezpiecznie prowadzić działania ratowniczo gaśnicze we własnej miejscowości jak i na terenie gminy Biskupice i powiatu wielickiego.
Członkowie OSP Bodzanów włączają się również w życie społeczne i kulturalne swojej miejscowości. Przy OSP działa grupa kolędnicza która w okresie świąt Bożego Narodzenia kolęduje w domach mieszkańców Bodzanowa zbierając w ten sposób środki finansowe które w latach 2004, 2005, 2006 zostały przeznaczone na odnowienie figurki św. Floriana która jest umieszczona w głównej wierzy kościoła parafialnego oraz remont dwóch kapliczek przydrożnych w Bodzanowie. W 2005 roku Ochotnicza straż Pożarna w Bodzanowie obchodziła jubileusz 100-lecia istnienia. Z tej okazji strażacy ufundowali figurkę swojego patrona św. Floriana, którą umieszczono tuż przy budynku remizy. Na uroczystości która odbyła się dnia 24 07.2005 roku z okazji jubileusz 100-lecia istnienia Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej nadał ZŁOTY ZNAK ZWIAZKU Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzanowie za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczpospolitej Polskiej, list gratulacyjny podpisał Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak. List gratulacyjny z okazji jubileusz 100-lecia OSP Bodzanów otrzymało również z gratulacjami i najlepszymi życzeniami od Samorządu Gminy Biskupice. Ochotnicza straż Pożarna w Bodzanowie bierze udział w ostatnim czasie w szeregu akcjach ratowniczo Gaśniczych prowadzonych zarówno w swojej miejscowości ja i poza nią, do ważniejszych zaliczamy: w 2000 roku gasili pożar stodoły w Bodzanowie-Rędzinach. Budynku gospodarczego Stanisława Flaka nie udało się uratować, druhowie zabezpieczyli stojący obok dom, 2004 roku uratowali zwierzęta z płonących zabudowań Józefa Skosia oraz Jana Surówki, a w 2006 roku gasili pożar domu Józefa Krzywdy w Przebieczanach. Często wyjeżdżają także do tragicznych zdarzeń na pobliskiej międzynarodowej trasie E-4. W 2004 roku zabezpieczali wypadek cysterny w Czyżowie, a rok później pomagali w udrożnieniu trasy po wypadku tira w Bodzanowie. Tego samego roku likwidowali skutki wichury zerwane konary drzew zatarasowały także międzynarodową drogę. W 2010 roku członkowie OSP Bodzanów brali czynny udział w akcji powodziowej na terenie powiatu wielickiego za co dostali pisemne podziękowanie od Komendanta Powiatowego PSP w Wieliczce mł.bryg. Jacka Ambrożkiewicza. Od roku 2006 do chwili obecnej Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzanowie pracuje w składzie: Prezes: Tadeusz Drobniak, Wiceprezes Józef Pazdan, Wiceprezes-Naczelnik Józef Mamro, Z-ca Naczelnika Stanisław Lebiest, Skarbnik: Andrzej Kałuża, Sekretarz Marek Kot, Kronikarz Andrzej Kałuża, Gospodarz: Łukasz Wełna, Członek Zarządu Paweł Wajda Komisja rewizyjna: Tadeusz Szwagrzyk, Paulina Lebiest, Marcin Chachlowski.

Bibliografia:
1. Praca magisterski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 1950 rok str.121 maszynopis).
2. Sprawozdanie Towarzystwa Kółek Rolniczych (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Rocznik 1904).
3. Kronika Szkoły Ludowej w Bodzanowie.
4. Wspomnienia Leona Głowackiego, mieszkańca Bodzanowa.


Zarządy i członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzanowie

1904-1905 rok
„Stowarzyszenie do zwalczania pożarów”:
• Jan Żak,
• Andrzej Guzikowski,
• Karol Sochacki,
• Wojciech Kwiecińki,
• Władysław Biestek.

Pierwszy Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzanowie:
1905-1918 rok
Zarząd:
• Jan Żak,
• Andrzej Guzikowski,
• Karol Sochacki,
• Wojciech Kwiecińki,
• Władysław Biestek.

1918-1926 rok
Zarząd:
• Jan Żak,
• Andrzej Guzikowski,
• Piotr Urban ( konserwator sprzętu ),
• Franciszek Woźniak.
Członkowie:
• Antoni Głowacki,
• Franciszek Głowacki,
• Stanisław Grochot,
• Franciszek Jachimczak,
• Wojciech Jachimczak,
• Jan Kałuża,
• Władysław Kałuża,
• Józef Kozik,
• Piotr Kozik,
• Józef Krzywda ( trębacz ),
• Józef Wajda,
• Andrzej Wołaniec,
• Antoni Włoch,
• Wojciech Woźniak,
• Franciszek Żak.

1926-1934 rok
Zarząd:
• Jan Flak ( Naczelnik ),
• Karol Kwieciński,
• Kazimierz Stopa ( sekretarz od 1932 roku ),
• Piotr Urban ( konserwator sprzętu ),
• Jan Żak ( do 1933 roku, w którym zmarł ),

Członkowie:
• Antoni Drobniak,
• Franciszek Drobniak,
• Franciszek Dziuba,
• Józef Grochot,
• Józef Grochot,
• Jan Jachimczak,
• Franciszek Kałuża,
• Józef Kozik,
• Piotr Kozik,
• Józef Krzywda,
• Józef Kwieciński,
• Józef Momro,
• Ptasznik Antoni,
• Wojciech Sochacki,
• Antoni Żak.

1934-1939 rok
Zarząd
• Józef Krzywda ( Naczelnik ),
• Jan Jachimczak ( Sekretarz ),
• Wojciech Jachimczak,
• Franciszek Sochacki,
• Piotr Urban.

Członkowie:
• Piotr Balicki,
• Antoni Drobniak,
• Jakub Grochot,
• Franciszek Jachimczak,
• Jan Jachimczak,
• Józef Jachimczak,
• Józef Kozik,
• Franciszek Kwieciński,
• Karol Ptasznik,
• Franciszek Wełna,
• Karol Wdaniec,
• Stanisław Żyra,
• Antoni Żak,

1939-1945 rok
Komenda i członkowie z nakazu władz administracyjnych okupanta niemieckiego organizacja nie prowadziła samodzielnej działalności.

Komenda Drużyny:
• Andrzej Buzała ( Komendant ),
• Antoni Głowacki,
• Franciszek Głowacki.

Członkowie:
• Franciszek Dziuba,
• Franciszek Flak,
• Antoni Grochot,
• Jakub Grochot,
• Franciszek Jachimczak,
• Karol Jachimczak,
• Wojciech Jachimczak,
• Franciszek Kwieciński,
• Władysław Kwieciński,
• Józef Momro,
• Ptasznik Antoni,
• Stanisław Rojek,
• Piotr Sewillo,
• Karol Skoś,
• Franciszek Tańcula,
• Franciszek Wożniak,
• Stanisław Żyra.

1945-1948 rok
Zarząd:
• Stanisław Żyra ( Naczelnik ),
• Władysław Kwieciński ( Skarbnik ),
• Eugeniusz Pieprzyca ( Sekretarz ),
• Stanisław Rojek.

Członkowie:
• Józef Drobniak,
• Józef Flak,
• Stefan Flak,
• Antoni Grochot,
• Stanisław Grochot,
• Franciszek Jachimczak,
• Karol Jachimczak,
• Józef Jachimczak,
• Wojciech Momro,
• Jan Woźniak,
• Stanisław Daniec,

1948-1950 rok
Zarząd:
• Eugeniusz Pieprzyca ( Naczelnik ),
• Józef Jachimczak,
• Józef Sewillo ( senior - Skarbnik ),
• Stefan Woźniak.

Członkowie:
• Stanisław Daniec,
• Józef Drobniak,
• Józef Flak,
• Stefan Flak,
• Antoni Grochot,
• Franciszek Jachimczak,
• Karol Jachimczak,
• WładysławKwieciński,
• Józef Lebiest,
• Józef Momro,
• Wojciech Momro,
• Józef Sewillo ( senior ),
• Franciszek Wdaniec.
• Kazimierz Wdaniec

1950-1954 rok
Zarząd:
• Tomasz Jachimczak ( Prezes ),
• Antoni Włoch ( Zastępca Prezesa ),
• Stefan Woźniak ( Gospodarz Remizy ),
• Józef Sewiłło ( senior – Skarbnik ),
• Józef Jachimczak ( Sekretarz ).

Członkowie:
• Stanisław Flak,
• Włodzimierz Jachimczak,
• Franciszek Lebiest,
• Kazimierz Michalski,
• Franciszek Ptasznik,
• Józef Sewillo ( junior ),
• Franciszek Tancula,
• Lesław Włoch,
• Antoni Wrześnik.

1954-1961 rok
Zarząd:
• Prezes: Stefan Flak,
• Komendant: Franciszek Wełna,
• Wice Kom.: Marian Ptasznik,
• Skarbnik: Franciszek Skoś,
• Sekretarz: Czesław Jachimczak,
• Członek Zarz.: Kazimierz Dybczak,
• Delegat do GRN: Meizner Stanisław.

Członkowie:
• Stefan Flak,
• Franciszek Wełna,
• Marian Ptasznik,
• Franciszek Skoś,
• Czesław Jachimczak,
• Kazimierz Dybczak,
• Meizner Stanisław,
• Franciszek Lebiest,
• Czesław Drobniak,
• Jan Kwieciński,
• Władysław Miękina,
• Jan Wożniak,
• Franciszek Sochacki,
• Stanisław Wajda,
• Stefan Woźniak,
• Józef Skoś,
• Francisze Skoś,
• Józef Flak,
• Stanisław Flak,
• Eugeniusz Górka,
• Jan Ptasznik,
• Józef Ptasznik,
• TadeuszManiek.

1961- 1976 rok
Zarząd:
• Prezes Kazimierz Dybczak,
• Naczelnik Czesław Jachimczak,
• Sekretarz Franciszek Wełna
• Skarbnik Franciszek Skoś,
• Członek Zarz. Czesław Drobniak.

Komisja rewizyjna:
Stanisław Flak, Józef Flak Franciszek Włoch, Mieczysław Drobniak, Jan Ptasznik.

Członkowie:
• Stefan Flak,
• Franciszek Wełna,
• Marian Ptasznik,
• Franciszek Skoś,
• Czesław Jachimczak,
• Kazimierz Dybczak,
• Meizner Stanisław,
• Franciszek Lebiest,
• Czesław Drobniak,
• Jan Kwieciński,
• Kazimierz Jachimczak,
• Jan Wożniak,
• Eugeniusz Głowacki,
• Stanisław Wajda,
• Stefan Woźniak,
• Józef Skoś,
• Francisze Skoś,
• Józef Flak,
• Stanisław Flak,
• Stanisław Wajda,
• Jan Ptasznik,
• Józef Ptasznik,
• Tadeusz Maniek,
• Stanisław Ptasznik,
• Kazimierz Kałuża,
• Franciszek Wdaniec.
1976- 1986 rok.
Zarząd:
• Prezes: Franciszek Wełna,
• Naczelnik: Marian Ptasznik,
• Sekretarz Tadeusz Sochacki,
• Skarbnik Kazimierz Dybczak,
• Gospodarz Antoni Wełna,
• Członek zarządu: Józef Ptasznik.

Komisja Rewizyjna: Józef Skoś, Stanisław Jachimczak, Jan Piotrowski.

Członkowie:
• Franciszek Wełna,
• Marian Ptasznik,
• Tadeusz Sochacki,
• Kazimierz Dybczak
• Antoni Wełna,
• Józef Ptasznik,
• Józef Skoś,
• Stanisław Jachimczak,
• Jan Piotrowski,
• Tadeusz Tracz,
• Stanisław Grochot,
• Czesław Jachimczak,
• Antoni Woźniak,
• Stanisław Woźniak,
• Franciszek Lebiest,
• Stanisław Lebiest,
• Włodzimierz Mamro
• Józef Mikurda,
• Stanisław Flak,
• Tadeusz Szwagrzyk,
• Eugeniusz Głowacki,
• Józef Flak,
• Wojciech Pieprzyca,

1986-1989 rok.
Zarząd:
• Prezes Marian Ptasznik,
• Naczelnik Stanisław Lebiest,
• Z-ca Nacz. Józef Pazdan,
• skarbnik Kazimierz Dybczak,
• sekretarz Jachimczak Czesław,
• członek zarządu Andrzej Henzel.

Członkowie:
• Marian Ptasznik,
• Stanisław Lebiest,
• Józef Pazdan,
• Kazimierz Dybczak,
• Jachimczak Czesław,
• Andrzej Henzel,
• Jan Kozik,
• Józef Skoś,
• Tadeusz Drobniak,
• Jan Skoś,
• Tadeusz Tracz,
• Józef Pazdan,
• Franciszek Lebiest,
• Kazimierz Dybczak,
• Stanisław Woźniak.

1989-1993 roku.
Zarząd:
• Prezes Tadeusz Drobniak,
• Naczelnik Józef Pazdan,
• Sekretarz Czesław Jachimczak,
• Skarbnik Kazimierz Dybczak,
• gospodarz-mechanik Tadeusz Tracz.

Członkowie:
• Tadeusz Drobniak,
• Józef Mamro,
• Marek Kot,
• Franciszek Lebiest,
• Stanisław Lebiest,
• Tadeusz Szwagrzyk,
• Łukasz Wełna,
• Józef Pazdan.

1993- do 17.02.2001 roku
Zarząd:
• Prezes Tadeusz Drobniak,
• Naczelnik Józef Pazdan,
• Sekretarz Czesław Jachimczak,
• Skarbnik Antoni Wełna.

Komisja rewizyjna: Marian Ptasznik, Tadeusz Szwagrzyk.

Członkowie:
• Tadeusz Drobniak,
• Józef Pazdan,
• Czesław Jachimczak,
• Antoni Wełna,
• Kazimierz Dybczak,
• Józef Mamro,
• Franciszek Lebiest,
• Stanisław Lebiest,
• Tadeusz Szwagrzyk,
• Stanisław Wożniak,
• Ryszard Jachimczak,
• Marian Ptasznik,
• Marek Kot,
• Łukasz Wełna,
• Andrzej Kałuża,
• Włodzimierz Mamro,
• Józef Białoń,
• Kazimierz Skoś.

Od 17.02.2001 do 28.01.2006 roku.
Zarząd:
• Prezes: Tadeusz Drobniak,
• Naczelnik: Józef Pazdan,
• Z-ca Naczelnika: Ryszard Jachimczak,
• Skarbnik: Andrzej Kałuża,
• Sekretarz: Mark Kor,
• Gospodarz: Krzysztof Włoch,
• Członek Zarządu: Kazimierz Skoś.

Komisja rewizyjna: Tadeusz Szwagrzyk, Józef Mamro

Przedstawiciele do Zarządu Gminnego:
Andrzej Kałuża, Marek Kot.

Członkowie:
• Tadeusz Drobniak,
• Józef Mamro,
• Andrzej Kałuża,
• Marek Kot,
• Franciszek Lebiest,
• Stanisław Lebiest,
• Krzysztof Lebiest,
• Paulina Lebiest
• Rafał Lebiest,
• Tadeusz Szwagrzyk,
• Łukasz Wełna,
• Józef Pazdan,
• Ryszard Jachimczak,
• Krzysztof Włoch,
• Krzysztof Flak,
• Paweł Wajda,
• Andrzej Siuda,
• Jozef Białoń,
• Krzysztof Białoń,
• Jan Nowak,
• Piotr Pazdan,
• Marcin Wajda,
• Marcin Chachlowski.

Od 28.01.2006 roku do 05.02.2011 roku:
Zarząd:
• Prezes: Tadeusz Drobniak,
• Wiceprezes: Józef Pazdan,
• Wiceprezes-Naczelnik: Józef Mamro,
• Z-ca Naczelnika Stanisław Lebiest,
• Skarbnik: Andrzej Kałuża,
• Sekretarz: Marek Kot,
• Kronikarz Andrzej Kałuża,
• Gospodarz: Łukasz Wełna,
• Członek Zarządu: Paweł Wajda.

Komisja rewizyjna: Tadeusz Szwagrzyk, Paulina Lebiest, Marcin Chachlowski.

Przedstawiciele do Zarządu Gminnego:
Andrzej Kałuża, Marek Kot.

Członkowie OSP:
• Tadeusz Drobniak,
• Józef Mamro,
• Andrzej Kałuża,
• Marek Kot,
• Franciszek Lebiest,
• Stanisław Lebiest,
• Krzysztof Lebiest,
• Paulina Lebiest,
• Rafał Lebiest,
• Tadeusz Szwagrzyk,
• Łukasz Wełna,
• Józef Pazdan,
• Piotr Pazdan,
• Mateusz Jachimczak,
• Szczepan Chudy,
• Kamil Momro,
• Damian Jachimczak,
• Krzysztof Pieprzyca,
• Adrian Jachimczak,
• Paweł Wajda,
• Karol Krzysztofek,
• Łukasz Grabowski,
• Sebastian Baca,
• Michał Grochal.
Honorowi działacze:
1.Kazimierz Dybczak,
2. Kazimierz Jachimczak,
3. Stanisław Woźniak,
4. Franciszek Włoch.

Od 05.02.2011 roku do chwili obecnej:
Zarząd:
• Prezes: Tadeusz Drobniak,
• Wiceprezes: Józef Pazdan,
• Wiceprezes-Naczelnik: Józef Mamro,
• Z-ca Naczelnika Stanisław Lebiest,
• Skarbnik: Andrzej Kałuża,
• Sekretarz: Marek Kot,
• Kronikarz Andrzej Kałuża,
• Gospodarz: Łukasz Wełna,
• Członek Zarządu: Paweł Wajda,

Komisja rewizyjna: Tadeusz Szwagrzyk, Paulina Lebiest, Marcin Chachlowski.

Przedstawiciele do Zarządu Gminnego:
Andrzej Kałuża, Marek Kot.

Członkowie OSP:
• Tadeusz Drobniak,
• Józef Mamro,
• Andrzej Kałuża,
• Marek Kot,
• Franciszek Lebiest,
• Stanisław Lebiest,
• Krzysztof Lebiest,
• Paulina Lebiest,
• Rafał Lebiest,
• Tadeusz Szwagrzyk,
• Łukasz Wełna,
• Józef Pazdan,
• Piotr Pazdan,
• Mateusz Jachimczak,
• Szczepan Chudy,
• Kamil Momro,
• Damian Jachimczak,
• Krzysztof Pieprzyca,
• Adrian Jachimczak,
• Paweł Wajda,
• Karol Krzysztofek,
• Łukasz Grabowski,
• Sebastian Baca,
• Michał Grochal,
• Bartłomiej Kot.

Honorowi działacze:
1.Kazimierz Dybczak,
2. Kazimierz Jachimczak,
3. Stanisław Woźniak,
4. Franciszek Włoch.
Copyright © 2011 OSP Bodzanów.
Projekt i wykonanie: Bartłomiej Kot